Pedagogika Montessori jest odkryciem prawdziwej natury dziecka. Akceptujemy dziecko takie jakim jest na danym etapie rozwoju. Podążamy za jego naturalnym rozwojem.
Celem naszej pracy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

Poprzez edukację w środowisku Montessori pragniemy ukształtować w dziecku:

odwagę w myśleniu i w działaniu
niezależność w myśleniu i w działaniu
odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie
szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia
umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie
umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, nie koniecznie w duchu rywalizacji
kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań
przekonane o swojej wartości, wiara we własne możliwości

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN.

Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.

Główne działy edukacji Montessori:

– życie praktyczne – przygotowanie dziecka do życia, praca nad samodzielnością, samoobsługa – jedzenie, ubieranie się, koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.

– sensoryka – doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku, przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury

– edukacja matematyczna – doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”, poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych

– edukacja językowa – wzbogacanie słownictwa, przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem

– edukacja kulturowa – geografia fizyczna, botanika, zoologia, historia, astronomia, ekologia, wielokulturowość

W przedszkolu Montessorii House szczególną uwagę przykładamy do dobrej metody nauczania języka angielskiego.

Dwa razy w tygodniu w małych grupach prowadzone są warsztaty języka angielskiego podczas, który dzieci poznają słowa i zwroty angielskie poprzez piosenki, rymowane wierszyki, ruch oraz zabawy językowe. Zajęcia z angielskiego prowadzone są metodą English@MusicalBabies przez szkołę językową Mova.

Współpracujemy z organizacją studencką Aeisec, dzięki czemu dwa razu w roku szkolnym przez kilka tygodni goszczą u nas nauczyciele-studentki pedagogiki z różnych stron świata. Prowadzą one z dziećmi zabawy i pracę w języku angielskim.

Aliquam sit amet