Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

w  ŻŁOBKU KRAKÓW MONTESSORI HOUSE

 

Dobro i bezpieczeństwo dzieci w Żłobku Kraków Montessori House  są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników Żłobka na rzecz dzieci. Pracownik Żłobka traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Żłobka działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik Żłóbka stosował wobec dziecka jakiekolwiek formy przemocy. Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Żłobku za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.  Są one szeroko promowane wśród całego personelu, rodziców i dzieci uczęszczających do Żłobka. Poszczególne grupy małoletnich są z poniższymi Standardami aktywnie zapoznawane poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

 

 

Rozdział I
Obszary Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem tworzą bezpieczne i przyjazne środowisko Żłobka Kraków Montessori House.

Obejmują cztery obszary:

1) Politykę Ochrony Małoletnich.

W placówce została ustanowiona i wprowadzona w życie Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, która określa
a) zasady bezpiecznej rekrutacji personelu do pracy w Żłobku Kraków Montessori House,
b) zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko,
c) zasady reagowania w  Żłobku na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia,
d) zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci,
e) zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych,

2)  Personel

W placówce edukuje i monitoruje się personel w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci:

 

 1. a) w ramach rekrutacji personelu w Żłobku, pozyskiwane są dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego o każdym członku personelu oraz, gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a kiedy prawo na to nie zezwala, uzyskiwania oświadczenia personelu dotyczącego niekaralności lub braku toczących się postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,

 

 1. b) w ramach współpracy ze Żłobkiem, pozyskiwane są dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz podpisywane jest oświadczenie o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym przez partnerów i usługodawców, którzy mają kontakt z dziećmi w ramach prowadzonych zajęć

 

 1. c) określone są zasady bezpiecznych relacji personelu Żłobka z dzieckiem, wskazujące, jakie zachowania na jego terenie są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem,

 

 1. d) placówka zapewnia personelowi podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz udzielania pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:

− rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
− procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
− odpowiedzialności prawnej pracowników Żłobka, zobowiązanych do podejmowania interwencji,

 

 1. e) personel Żłobka (pracujący z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami) jest przygotowany do edukowania:

− dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,

− rodziców/opiekunów prawnych dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem,

 

 1. f) personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz  aktywnie  je wykorzystuje,3) Procedury:

 

 1. a) w placówce funkcjonują wytyczne zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka jakie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa.

 

 1. b) placówka dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom, procedury – obszar określający działania, jakie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu Żłobka, członków rodziny, rówieśników i osób obcych:
 2. c) placówka zapoznała dzieci oraz wyeksponowała informację dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji.

 

4) Monitoring – obszar, który określa:

 1. a) zasady weryfikacji przyjętych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem – przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,
 2. b) zasady weryfikacji Standardów Ochrony Małoletnich przyjętych w Żłobku Montessori House poprzez  konsultacje  się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

 

Rozdział II
Słowniczek terminów

 

 1. Dziecko/małoletni – każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 2. Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie.
 3. Personel – każdy pracownik Żłobka bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.
 4. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.
 5. Instytucja – każda instytucja świadcząca usługi dzieciom lub działająca na rzecz dzieci.
 6. Dyrekcja – osoba (lub podmiot), która w strukturze Żłobka jest uprawniona do podejmowania decyzji.
 7. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka konieczne jest poinformowanie rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 8. Osoba odpowiedzialna za internet to wyznaczony przez dyrektora Żłobka pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z internetu przez dzieci na terenie Żłobka oraz nad bezpieczeństwem dzieci w internecie.
 9. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora Żłobka pracownik sprawujący nadzór nad realizacją niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
  10. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

 

Rozdział III

Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu w Żłobku  Kraków Montessori House

 

Rekrutacja pracowników  Żłobka odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu.

 1. Dyrektor dba o to, aby personel posiadał odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi.
 2. W każdym przypadku dyrektor Żłobka musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez niego zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia.
 3. Dyrektor Żłobka przed zatrudnieniem dokonuje sprawdzenia danych kandydata w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym. Wydruk z Rejestru przechowuje się w aktach osobowych personelu.
 4. Dyrektor Żłobka przed zatrudnieniem uzyskuje od kandydata informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa zgodnie z ww. Ustawą
 6. Dyrektor Żłobka pobiera od kandydata oświadczenie o państwie lub państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 7. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ( zał. nr 1)

 

Rozdział IV

Zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko

 

Pracownicy  Żłobka  Kraków  Montessori House znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko ustalone w  Żłobku.
Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi w Żłobku obowiązują wszystkich  pracowników. Znajomość i zaakceptowanie zasad personel potwierdza podpisaniem oświadczenia.

Personel Żłobka jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi w Żłobku i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka jest adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Personel zobowiązany jest działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania.

 

Komunikowanie się z dziećmi

 1. W komunikowaniu z dziećmi w Żłobku personel zobowiązany jest:
 2. a) zachować cierpliwość i szacunek tworząc kulturę otwartości i wzajemnej odpowiedzialności sprzyjającej zgłaszaniu i omawianiu wszelkich problemów dotyczących dzieci,
 3. b) słuchać uważnie dziecka i udzielać mu odpowiedzi adekwatnych do wieku i danej sytuacji, traktować jego wypowiedzi z należytą powagą,
 4. c) informować dziecko o podejmowanych decyzjach jego dotyczących, biorąc pod uwagę oczekiwania dziecka,
 5. d) szanować prawo dziecka do prywatności; jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, należy wyjaśnić mu to najszybciej jak to możliwe; jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, należy zadbać o obecność podczas rozmowy drugiej osoby z personelu lub zostawić uchylone drzwi do pomieszczenia i zadbać, aby być w zasięgu wzroku innych,
 6. e) zapewniać dziecko, że jeśli czuje się źle w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, może oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy,
 7. f) odnosić się z szacunkiem do jego innych przekonań, doświadczeń innej perspektywy bycia dzieckiem,
 8. g) używać języka pozbawionego ocen, etykiet.

 

 1. Personelowi zabrania się:
 2. a) zawstydzania, upokarzania, deprecjonowania, poniżania, lekceważenia i obrażania dziecka podnoszenia głosu na dziecko,
 3. b) ujawniania informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci; obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej,
 4. c) zachowywania się w obecności dziecka w sposób niestosowny; obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 5. d) akceptowania bądź uczestniczenia w nielegalnych czynnościach w których angażowane jest dziecko.

 

Działania realizowane z dziećmi

 1. Personel zobowiązany jest:
 2. a) doceniać i szanować wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażować i traktować równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd,
 3. b) unikać faworyzowania dzieci.

 

 1. Personelowi zabrania się:
 2. a) nawiązywania z dzieckiem jakichkolwiek relacji, składania mu propozycji o nieodpowiednim charakterze; obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie nieletnim treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę, obnażanie się w obecności dzieci, załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych w obecności dzieci,
 3. b) utrwalania wizerunku nieletniego (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych; dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli dyrekcja Żłobka nie została o tym poinformowana, nie wyraziła na to zgody i nie uzyskała zgód opiekunów prawnych dzieci,
 4. c) proponowania lub podawania dziecku nielegalnych substancji lub leków, jak również używania ich w obecności dzieci,
 5. d) wchodzenia w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców/opiekunów prawnych dziecka, zachowywania się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych – nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami lub zakończeniem roku,
 6. e) wszelkich zachowań, które mają znamiona innych form przemocy fizycznej, psychicznej lub wykorzystania seksualnego.
 7. Wszystkie ryzykowne sytuacje, muszą być raportowane dyrektorowi Żłobka. Jeśli personel jest ich świadkiem, zobowiązany jest reagować stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.

 

Kontakt fizyczny z dziećmi

 1. Jakiekolwiek przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne.

Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu:  jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie,  uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny.    Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Dopuszczalny kontakt fizyczny powinien być w naturalny sposób związany z zabawą, pomocą dziecku w czynnościach higienicznych, koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, potrzebą uspokojenia dziecka.

 

 1. Personel Żłobka zobowiązany jest:
 2. a) kierować się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka,
 3. b) być zawsze przygotowanym na wyjaśnienie swoich działań,
 4. c) zachować szczególną ostrożność wobec dziecka, które doświadczyło nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania; takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi; w takich sytuacjach personel powinien reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic,
 5. d) do zachowania szacunku dla nietykalności cielesnej, intymności i prywatności dziecka.

Wchodzenie w jakikolwiek kontakt z dzieckiem musi iść w parze z najdalej posuniętą roztropnością i rozwagą.

 

Właściwym zachowaniem respektującym nietykalność dziecka jest:

 • poklepanie po ramionach lub plecach
 • uścisk dłoni lub danie sobie piątki
 • delikatne objęcie na powitanie
 • przytulenie na uspokojenie gdy dziecko wyrazi taka potrzebę
 • trzymanie dziecka na kolanach gdy dziecko wyrazi taka potrzebę
 • dotykanie rąk, ramion czy barków
 • werbalne pochwalenie
 • trzymanie się za ręce w trakcie zabawy lub spaceru
 • siadanie w pobliżu małych dzieci.

 

 1. Personelowi Żłobka zabrania się:
 2. a) bicia, szturchania, popychania oraz naruszania integralności fizycznej dziecka w jakikolwiek inny sposób,
 3. b) dotykania dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny,
 4. c) angażowania się w takie aktywności jak brutalne zabawy fizyczne,
 5. d) całowania dziecka, w szczególności w usta,
 6. e) spania obok dziecka,
 7. f) okazywania czułości w miejscach wyizolowanych np. łazienki, ubikacje,
 8. g) komplementowania odnoszącego się do rozwoju fizycznego dziecka,
 9. h) wyręczania dzieci,
 10. i) pomagania w czynnościach natury osobistej (toaleta, mycie się przebieranie) o ile dzieci są w stanie te czynności wykonać samodzielnie.

 

 1. Kontakt fizyczny z dzieckiem musi być jawny, nieukrywany, nie może wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli personel będzie świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych, negatywnych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora Żłobka i postępować zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
 2. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka należy unikać innego niż  niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku przy ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu,  myciu, przewijaniu, i w korzystaniu z toalety. Zadbaj o to, aby w każdej z czynności pielęgnacyjnych i higienicznych asystowała Ci druga osoba  z instytucji.
 3. Wszelkie podejrzenia dotyczące nieodpowiedniego zachowania personelu wobec dzieci są bezzwłocznie wyjaśniane przez dyrektora Żłobka a w przypadku nieodpowiednich zachowań dyrektora przez organ prowadzący żłobek.
 4. Nieprzestrzeganie zasad postępowania traktowane jest jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych z wszelkimi możliwymi konsekwencjami.

 

Kontakty personelu z dzieckiem poza godzinami pracy

 1. Obowiązuje zasada, że kontakt z dziećmi uczęszczającymi do Żłobka powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych, opiekuńczych lub wychowawczych.
 2. Personelowi zabrania się kontaktów z dziećmi poza godzinami pracy, w tym poprzez prywatne kanały komunikacji.
 3. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, personel zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora Żłobka.
 4. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec personelu) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.

 

Rozdział V  

Zasady reagowania na przypadki podejrzenia,

że małoletni  doświadcza krzywdzenia

 

 1. W przypadku powzięcia przez personel Żłobka podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, ma on obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji Dyrektorowi Żłobka. Brak reakcji na krzywdzenie dziecka stanowi poważne naruszenie obowiązków pracowniczych. .
 2. . Po uzyskaniu informacji, Dyrektor Żłobka wzywa opiekunów dziecka, informuje ich o podejrzeniu krzywdzenia dziecka
 3. Na podstawie obserwacji i rozmów z dzieckiem, personelem sprawującym opiekę nad dzieckiem w Żłobku oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, wyznaczona przez dyrektora Żłobka osoba, sporządza opis sytuacji żłobkowej i rodzinnej dziecka oraz opracowuje plan pomocy małoletniemu.
 4. Plan pomocy małoletniemu powinien zawierać wskazania dotyczące:
  a) podjęcia przez Żłobek działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
 5. b) wsparcia, jakie zaoferuje dziecku Żłobek,
  c) skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.
 6. W bardziej skomplikowanych przypadkach (dotyczących np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego) dyrektor Żłobka powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść:

– opiekun i pielęgniarka sprawująca opiekę nad dzieckiem w Żłobku,

– dyrektor Żłobka,

– inne osoby z personelu mające wiedzę na temat skutków krzywdzenia dziecka lub o krzywdzonym dziecku.

 

 1. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłoszą rodzice/opiekunowie dziecka, dyrektor Żłobka jest zobowiązany powołać zespół interwencyjny.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy na podstawie opisu sporządzonego przez opiekuna/pielęgniarkę sprawujących opiekę nad dzieckiem w Żłobku oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu informacji.
 3. Zespół wzywa rodziców/ opiekunów prawnych dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.
 4. Sporządzony przez zespół interwencyjny plan pomocy wraz z zaleceniem współpracy przy jego realizacji przedstawiany jest rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przez dyrektora Żłobka.
 5. Dyrektor Żłobka informuje rodziców/opiekunów prawnych dziecka o obowiązku Żłobka – jako instytucji – zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej /lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – w celu uruchomienia procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji). Pracownicy Żłobka uprawnieni są złożenia wniosku w MOPS  o wszczęcie  Procedury „Niebieskiej Karty”
 6. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi (zał. nr 2)

  do niniejszych Standardów. Kartę tę załącza się do dokumentacji dziecka w Żłobku.

 1. Personel Żłobka i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane dyrektorowi Żłobka oraz uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
 2. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia w Żłobku zgłosili rodzice/opiekunowie małoletniego, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone – dyrektor Żłobka informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów dziecka na piśmie.
 3. Zakres zadań personelu Żłobka w przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji, że dziecko jest krzywdzone.

Dyrektor:

1) przyjmuje zgłoszenie o krzywdzeniu lub podejrzeniu krzywdzenia dziecka;

2) wzywa opiekunów prawnych dziecka i bierze udział w rozmowie z opiekunami dziecka;

3) w sytuacjach podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka podejmuje decyzję o złożeniu wniosku  w  MOPS/GOPS  o uruchomienie procedury „Niebieska Karta”,

4) w przypadku, gdy dziecko doświadcza przemocy domowej lub jeżeli opiekunowie prawni dziecka odmawiają współpracy składa wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu, wydział spraw rodzinnych i nieletnich w Krakowie lub zawiadamia policję/prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa;

5) w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka natychmiast zawiadamia policję;

6) w sytuacji gdy sprawcą przemocy jest osoba dorosła spoza rodziny zawiadamia policję;

7) w przypadku, gdy sprawcą przemocy jest nieletni zawiadamia sąd rodzinny i spraw nieletnich;

8) informuje o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy;

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka;

10) prowadzi nadzór nad realizacją procedury dotyczącej zgłoszonego dziecka;

11) zapewnia pomoc personelowi w realizacji ich zadań np. ułatwia konsultacje trudnych spraw ze specjalistami, organizuje szkolenia w zakresie reagowania na przemoc wobec dzieci;

 

Opiekunka dziecka w żłobku:

1) w przypadku, gdy dziecko ma obrażenia, udziela pomocy;

2) powiadamia dyrektora Żłobka o podejrzeniu krzywdzenia dziecka;

3) wraz z osobą wyznaczoną do realizacji Standardów, sporządza notatkę służbową o podejrzeniu krzywdzenia dziecka, w tym przemocy w rodzinie dziecka;

4) uważnie wsłuchuje się w relację dziecka, dba, by ofiara przemocy czuła się bezpiecznie;

5) opracowuje w zespole interwencyjnym plan pomocy dziecku krzywdzonemu;

6) udziela stałego wsparcia dziecku oraz dyskretnie monitoruje jego sytuację w okresie późniejszym;

7) monitoruje grupę rówieśniczą, by skutki przemocy nie wpływały na sytuację dziecka;

 

Pielęgniarka, jeśli jest zatrudniona:

1) dyskretnie, z poszanowaniem praw dziecka dokonuje oceny obrażeń;

2) udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, jeśli sytuacja tego wymaga;

3) sporządza notatkę służbową,

4) obowiązkowo przekazuje dyrektorowi Żłobka informacje o tym, że podejrzewa przemoc wobec dziecka.

 

Pracownicy obsługi:

1) są uważni i wrażliwi na sytuację dzieci;

2) reagują na objawy przemocy oraz niepokojące zachowania, których mogą by świadkami;

3) zgłaszają obserwowane, niepokojące sygnały dyrektorowi Żłobka.

 

Symptomy krzywdzenia dziecka

Pracownicy Żłobka posiadają wiedzę na temat czynników ryzyka oraz  symptomów krzywdzenia dzieci,  zwracają na nie uwagę w ramach wykonywanych obowiązków.
Pracownicy  Żłobka monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

Symptomy krzywdzenia dziecka:

1)  każda zmiana zachowania dziecka lub zachowanie odbiegające od normy;

2)  fizyczne zmiany na ciele (siniaki, zadrapania);

3)  problemy ze snem, koszmary, problemy z zasypianiem;

4)  zaburzenia odżywiana;

5)  rysunki (np. pozbawione ludzkich postaci),

6)  inne mogące świadczyć o problemach przemocowych.

W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy  Żłobka podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

 

Rozdział VI
Zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych małoletnich

 

 1. Żłobek, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka, zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. We wszystkich działaniach Żłobka kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.
 3. Zdjęcia/nagrania udostępniane są tylko na użytek Żłobka.
 4. Udostępnianie zdjęć i filmów z naszych aktywności służy celebrowaniu sukcesów dzieci, dokumentowaniu działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Wykorzystujemy zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci znają cel udostępniania zdjęć/nagrań i wyrażają na nie zgodę.
 6. Przyjęte zasady fotografowania/filmowania:

a) wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,

b) wszystkie podejrzenia i incydenty dotyczące niewłaściwego udostępnienie wizerunku dzieci są rejestrowane i zgłaszane dyrektorowi Żłobka, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

 

 1. W przypadku rejestracji wydarzenia zleconej osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) dbamy o bezpieczeństwo poprzez: − zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych, − niedopuszczanie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru personelu Żłobka.
 2. Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda opiekunów dziecka nie jest wymagana.
 3. Pracownikowi Żłobka nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na jego terenie bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz dyrektora Żłobka.
 4. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, pracownik Żłobka może skontaktować się z opiekunem dziecka, by uzyskać zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zarejestrowanego wizerunku dziecka i określić, w jakim kontekście będzie wykorzystywany, np. że umieszczony zostanie na platformie YouTube w celach promocyjnych lub na stronie internetowej Żłobka (niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w internecie itp.), lub ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 5. W celu realizacji materiału medialnego, dyrektor Żłobka może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń Żłobka dla potrzeb nagrania. Podejmując taką decyzję, poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie dzieci.
 6. Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie wyklucza dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.
 7. Żłobek przechowuje materiały zawierające wizerunek dzieci w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla dzieci:

a) nośniki zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane na terenie żłobka z ograniczonym dostępem osób uprawnionych (telefony komórkowe, aparat fotograficzny należące do placówki żłobka)

 

Rozdział VII

 Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych w Żłobku Kraków Montessori House

 

 1. Pracownik Żłobka, zapewniając dzieciom dostęp do internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. W szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.
 2. Personel musi być świadomy cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania swojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, a także własnych działań w Internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzysta. Jeśli profil personelu jest publicznie dostępny, to również opiekunowie dzieci mają wgląd w jego cyfrową aktywność.
 3. Personel zobowiązany jest wyłączać lub wyciszać osobiste urządzenia elektroniczne w trakcie pracy z dziećmi w Żłobku. Korzystanie z nich jest możliwe tylko w razie awaryjnej sytuacji.
 4. Żłobek zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu.

 

Rozdział VIII
Monitoring stosowania Standarów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

 1. Dyrektor Żłobka wyznacza Panią ……………………………………………….na osobę odpowiedzialną za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w  Żłobku.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach. – (zał. nr 3)
 3. Osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów ochrony małoletnich przeprowadza wśród pracowników Żłobka, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów-wzór ankiety stanowi (zał. nr 4) do niniejszych Standardów. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany oraz wskazywać naruszenia Standardów.

Przeprowadza również ocenę obszarów ryzyka wzór stanowi  (zał. nr 5 ) do niniejszych Standardów.

 1. Na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz oceny obszarów ryzyka osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich sporządza raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi Żłobka.

5. Dyrektor Żłobka na podstawie otrzymanego raportu wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom, dzieciom i ich rodzicom/opiekunom.

 

 

Rozdział IX
Przepisy końcowe

 

 1. Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie Standarów następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu w siedzibie Żłobka lub poprzez przesłanie tekstu Standardów pracownikom i rodzicom dzieci drogą elektroniczną.